(Limited Additional Spaces) dnalife™ Certification Course Prague, 9-11 June 2023, DNA Health, Diet, Mind & Resilience Tests included

Nutrigenomický seminár Praha, 9.-11.6.2023 V rámci trídenního certifikovaného nutrigenomického semináre získáte zdarma 4 genetické testy (DNA Health, DNA Diet, DNA Mind, DNA Resilience) pro jednu osobu v hodnote €429.  Upozornení: Vzhledem k omezenému poctu míst k sezení je pocet míst omezen.

  • Availability:8 Items In Stock

Strava a zdravý životní styl jsou klícovými faktory urcujícími stabilitu genomu, protože ovlivnují všechny relevantní dráhy: príjem karcinogenu z potravy, biotransformaci, opravu a syntézu DNA i bunecnou apoptózu. Soucasná výživová doporucení týkající se vitaminu a minerálu jsou založena predevším na prevenci onemocnení zpusobených jejich nedostatkem. Jelikož jsou civilizacní choroby cástecne zpusobeny poškozením DNA, je logické, že bychom meli svou pozornost zamerit na stanovení optimálních dávek klícových minerálu a vitaminu predcházejících nestabilite genomu. Jedinci s genetickými polymorfismy mají pozmenenou biologickou dostupnost urcitých mikroživin i vztah specifických klícových enzymu ke svým kofaktorovým mikroživinám, což v nesprávném prostredí muže vést ke vzniku onemocnení ci nerovnováhy v mnoha oblastech organismu.

Tento seminár je zameren na oblasti nezbytné pro udržení zdraví a prevenci civilizacních chorob – oxidaci, zánet, inzulinovou rezistenci, metabolismus lipidu, kostní metabolismus, methylaci, využití nutrientu atd. (DNA Health), na oblasti regulující nasycení, spalování a úbytek váhy, insulinovou resistenci atd. (DNA Diet) vcetne konkrétních stravovacích doporucení pro úbytek váhy, a dále pak na nutrigenomiku zdraví nervového systému (DNA Mind) a odolnost organismu (DNA Resilience).

 

Prednášející

Mgr. Sona Talacko, PhD.
Katerina Boesenberg, ND


Mgr. Sona Talacko, PhD je vedecký specialista v oblasti biochemie a výživy. Vystudovala Biochemii a Vývojovou a bunecnou biologii na Prírodovedecké fakulte Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské vzdelání v oblasti nádorové biologie získala ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky AV CR v Praze. Od roku 2013 vyucuje na Škole Klinické Naturopatie predmety Nutricní biochemii a Farmakologii. V rámci prednáškové cinnosti spolupracuje také pri porádání certifikovaných nutrigenomických semináru pro odbonou verenost. Je autorkou nekolika vedeckých publikací z oblasti nádorové biologie a tvurcem studijních skript Nutricní biochemie. Mimo lektorskou cinnost se Sona v soucasnosti plne venuje vývoji a výzkumu funkcních potravin a potravinových doplnku. Dále se zabývá hodnocením kvality potravin, odborným školením a poradenstvím v oblasti výživy a vlivu potravin na lidský organismus.

Katerina Boesenberg, ND 
Katerina Boesenberg je plne kvalifikovaný klinický naturopat a nutricní terapeut. Oborum nutricní výživy a celostní prírodní medicíny se zacala venovat v roce 2001 na Australasian College of Natural Therapies (Sydney, Austrálie). Odborné obory klinickou naturopatii a klinickou nutricní medicínu (Dip. Nut. 2005, Adv. ND 2006) pak zacala profesne studovat v roce 2003 na Nature Care College v Sydney. Po jejich dokoncení si rozšírila vzdelání o diplom z univerzity Charlese Sturta v oboru zdravotnictví – alternativní medicína, který obdržela v roce 2007. Roku 2005 si založila vlastní soukromou praxi a spolupracovala s naturopatickými klinikami ruzného zamerení, a to až do pocátku roku 2010, kdy se prestehovala ze Sydney do Prahy, kde v soucasnosti vede privátní praxi. Katerina v roce 2013 založila Ceskou naturopatickou spolecnost na podporu rozvoje klinické naturopatie v Ceské republice a Školu Klinické Naturopatie, kde se venuje prevážne prednáškové a lektorské cinnosti. Na zacátku roku 2018 byla zvolena predsedkyní Evropského výboru Svetové naturopatické federace (WNF), kde se venuje prohlubování spolupráce evropských naturopatických spolecností, zvyšování povedomí o naturopatii s durazem na kvalitní vzdelávání a akreditaci terapeutu. Nutrigenomice se Katerina venuje od roku 2016.
czech@nordicgroup.eu info@skolanaturopatie.cz

Overview


Genetické testy:

DNA Health

DNA Health je urcen tem, kterí chtejí porozumet individuálnímu genotypu a jeho vlivu na zdraví a lécbu zdravotních obtíží. Obsáhlá analýza pokrývá všechny hlavní zdravotní aspekty a poskytuje zároven jasnou interpretaci odpovedí pro zdravý životní styl.

DNA Health nove testuje 47 genu rozložených napríc devíti oblastmi, které zásadním zpusobem ovlivnují naše zdraví:

  1. Metabolismus cholesterolu: geny ovlivnující do jaké míry telo mobilizuje triglyceridy do volných mastných kyselin, které jsou duležité pro cholesterol a jeho distribuci, tudíž hrají roli pri vzniku kardiovaskulárních onemocnení.

  2. B-vitaminy/Metylace: geny, které rídí metylaci – opravují a vytvárejí nové bunky a DNA.

  3. Proces detoxikace: geny urcující kvalitu 1. a 2. detoxikacní fáze. Tyto fáze jsou duležité v biologických procesech zodpovídajících za vyloucení a exkreci odpadních látek a toxinu.

  4. Zánet: geny, které ovlivnují zánetlivou odpoved tela, vcetne míry produkce zánetlivých sloucenin. Pokud je zánetlivá úroven vysoká, hrozí riziko vzniku ruzných civilizacních onemocnení.

  5. Antioxidacní status: geny, stimulující vlastní produkci antioxidantu. Nízká produkce muže zpusobovat vysokou úroven oxidativního stresu, zánet a hromadení toxinu v tele.

  6. Zdraví kostí: geny ovlivnující schopnost tela absorbovat a metabolizovat vitamin D a kalcium, zajištující silné kostní tkáne.

  7. Inzulinová rezistence: geny ovlivnující citlivost tela na inzulin, a tím pádem riziko vzniku diabetu 2. typu.

  8. Citlivost na potravinové složky: geny ovlivnující efektivitu laktázy a vrozenou citlivost na lepek.

  9. Metabolismus vitaminu: geny ovlivnující schopnost metabolismu a zapracování vitaminu do bunecných procesu a jejich využití.

 

DNA Diet

DNA Diet byla vytvorena pro klienty, kterí mají trvalé obtíže s hubnutím nebo udržením své váhy. Test je doporucován speciálne lidem, kterí trpí nadváhou dlouhodobe nebo tuší, že mohou mít genetické predispozice k obezite.

DNA Diet testuje 20 genových variací pusobících na metabolismus, spalování, hlad a regulaci nasycení, inzulinovou citlivost a zánet. Na základe výsledku tohoto testu je možno vypracovat doporucení pro zdravé stravování, cvicení a celkovou zmenu životního stylu, s podstatným dopadem na váhu, metabolismus a schopnost uchovávat a spalovat tuk. Individuální analýzou výsledku DNA Diet je možné doporucit nejlepší možný zpusob stravování.

 

DNA Mind

DNA Mind testuje 30 genových variací zapojených do klícových biologických drah serotoninu, dopaminu, zánetu ci metylace, u kterých bylo prokázáno, že významne souvisí s duševním zdravím a poskytuje personalizované stravovací, lifestylová a nutriceutická doporucení vcetne cenného klinického náhledu.

Tento test je vhodný pro ty, kterí mají obavy z rodinné anamnézy nebo osobne trpí urcitými problémy spojenými se závislostí, kognitivním poklesem ci poruchami nálad. DNA Mind je také cenným partnerem DNA Health pro klienty, jejichž cílem je zlepšit dlouhovekost a své návyky pomocí cíleného prístupu ke strave, životnímu stylu a výživovým doplnkum.

DNA Mind analyzuje pouze geny, u kterých bylo prokázáno, že mají významnou souvislost s klícovými poruchami duševního zdraví (neurodegenerativní poruchy, poruchy nálad a závislosti). Absolvování tohoto testu vám pomuže porozumet environmentálním faktorum, které prispívají k rizikum rozvoje poruch duševního zdraví, a tomu, jak se vyhnout vzniku rady neurologických poruch.

Výsledky DNA Mind poskytují:

·       Urcení síly vlivu jakýchkoli genetických variant

·       Vysvetlení jejich vlivu na konkrétní biochemickou oblast

·       Vysvetlení vlivu každé oblasti na duševní zdraví

DNA Resilience

Odolnost je schopnost rychle se zotavit z krize a urcuje naši schopnost prospívat za nepríznivých podmínek. Výzkumy nám nove ukazují, že odolnost má silný genetický podtext – je dedicná.

DNA Resilience se zabývá sedmi specifickými oblastmi, které jsou základem naší odolnosti a poskytuje cenný pohled na to, jak mužeme tyto oblasti optimalizovat a zvýšit svou odolnost pomocí personalizované stravy, nutraceutik, pohybu a úpravy životního stylu.

Cílem DNA Resilience je pomoci identifikovat silné a slabé stránky jedince a doporucit personalizovanou intervenci, která pomuže zlepšit odolnost a zdravotní výkonnost.

DNA Resilience je genetický test zamerený na jedince, kterí chtejí:

·       vést efektivneji (v podnikání, sportu a živote)

·       zvládat lépe stresové a jinak nárocné okolnosti

·       zlepšit své duševní, emocionální a fyzické zdraví

naplno využít svuj potenciál. 

Practical


Pro "Kit status" zvolte "Please send kit to patient" (aby Vám byla dorucena testovací sada k odebrání vzorku).

Registracní formulár je pouze v anglictine, v prípade potíží s prihlášením kontaktujte ceskou podporu Nordic na emailu czech@nordicgroup.eu nebo tel. c. 702 145 165.

Po zaregistrování a zaplacení Vám bude spolecností DHL dorucena testovací sada (kit) pro odber vzorku (kapek kapilární krve z prstu), v kitu naleznete návod na odber vzorku a jeho zaslání zpet do laboratore.

V prípade zájmu o interpretaci výsledku Vašich genetických testu v rámci semináre, doporucujeme odeslat vzorky k testování nejpozdeji 5.5.2023. Seminár je možné absolvovat i v prípade pozdejšího prihlášení. Pokud nebudete mít vlastní výsledky, dostanete vzorový dokument s výsledky, na nemž se naucíte testy interpretovat.

Casy výuky:

9.6.2023 9:00-17:30

10.6.2023 9:00-17:30

11.6.2023 9:00-17:30

Adresa konání bude úcastníkum upresnena vcas pred konáním semináre.

Now Loading